Exel cơ bản|| Lọc số điện thoại trong exelLọc dữ liệu từ bước 1 – bước 6 theo nội dung :

1. Lọc bỏ đi SĐT trùng

2. Bỏ dấu cách cho dữ liệu

3. Giữ lại các SDT có 9 đến 12 số

4. Bỏ số 0 ở đầu số

5. Tách riêng đầu +84, 84 và Đưa hết đầu +84, 84 về đầu 09 hoặc 01

6. Thêm số 0 vào đầu số

Nguồn: https://daihocphuongdong.com/

  • làm video cungx không rõ xem mà ức chếvl

    Tin Tức Đầu Tư - Kinh Tế 19/03/2020 18:54 Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *