SP: Tìm và lọc dữ liệu trùng nhau, không trùng nhau trong 2 bảng.Tìm các giá trị trùng lặp giữa hai worksheet, hai bảng.
Bạn có hai bảng dữ liệu, hai worksheet, hay hai workbook, bạn cần so sánh chúng với nhau để tìm ra các phần tử trùng lặp, các phần tử không chùng lặp. Ý tưởng là dùng các hàm tìm kiếm như vlookup, hlookup, match. Các hàm này hoạt động rất tốt, nhưng bạn sẽ gặp khó khăn nhất định khi tiêu chí so sánh phức tạp. Tiêu chí không chỉ là một cột, mà là nhiều cột. Hàm countifs chính là chìa khóa.

Nguồn: https://daihocphuongdong.com/

 • bạn ơi chỉ mình với mình có 2 cột A và b như sau
  ( a02
  a05
  a06
  a07
  a08
  a09
  a10)

  (a04
  a03
  a04
  a05
  a06
  a07
  a08
  a09
  a10)
  mình muốn tìm cách gì mà giống nhau thì bằng 0, không giống thì bằng gì -1

  Hanh Do 14/03/2020 22:10 Reply
 • e cũng có bảng nhiều tiêu chí ntn, chi cho e công thức cu thể với ak

  Hoa Nguyen 14/03/2020 22:10 Reply
 • Nếu chỉ cần xét một tiêu chí, bạn có thể dùng hàm countif cũng được.

  Thu Hiền Nguyễn Ngọc 14/03/2020 22:10 Reply
 • https://www.facebook.com/groups/hocexcel.online/permalink/1031792176920144/

  Thu Hiền Nguyễn Ngọc 14/03/2020 22:10 Reply
 • Bạn có hai bảng dữ liệu, hai worksheet, hay hai workbook, bạn cần
  so sánh chúng với nhau để tìm ra các phần tử trùng lặp, các phần tử không chùng
  lặp. Ý tưởng là dùng các hàm tìm kiếm như vlookup, hlookup, match. Các hàm này
  hoạt động rất tốt, nhưng bạn sẽ gặp khó khăn nhất định khi tiêu chí so sánh phức
  tạp. Tiêu chí không chỉ là một cột, mà là nhiều cột. Hàm countifs chính là chìa
  khóa.

  Thu Hiền Nguyễn Ngọc 14/03/2020 22:10 Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *